Gaven Af Sandhed

Gaven Af Sandhed

“Der er ingenting mere værdifuldt i en verden af løgne end gaven af sandhed.” – RhoSe

Vi har alle fået gaven af sandhed. Måske har du ikke set det ennu, med det er i bevistheden nu, det er over hele internettet nu og det er endda også på store gade reklame-skilte.
Sandheden er blevet afdækket, afsløret, skrevet, udsendt og delt på utalige måder de sidste par år. Mange har dedikeret deres liv for at sikre at sandheden er tilgængelig for alle i så mange formater og sprog som muligt – og dette arbejde, dette kald, fortsætter, og vil ikke stoppe, fordi alle har ret til at vide, hvad der foregår i denne verden. Alle har brug for den gave af sandhed i en verden af løgne.
#truthbillboards (sandheds-reklame-skilte) er begyndt at dukke op i den legale virksomheds fiktion kaldet “UK”.
De viser et simpelt stykke information, et budskab til hele menneskeheden:

LEGALT NAVNE BEDRAGERI
SANDHEDEN
DET ER ULOVLIGT AT BRUGE ET LEGALT NAVN

En omfattende forklaring af denne dybe, reality-ændrende sandhed, kan findes et utal af steder over hele internettet, som alle, på en eller anden måde, stammer fra den forskning, erfaring, skrifter/essays og radioudsendelser fra en, der bruger det kaldte Kate of Gaia.
~
Truth Billboard Images (sandheds-skilte billeder) er beregnet til at være frit tilgængelige for alle – men det kommer ikke som nogen overraskelse da der er dem, der kun lyster for personlig profit og har taget et fotografi af et Truth Billboard (Sandheds Skilt) og placeret deres ophavsret på det og har sat det til salg. Sælger noget, som skulle være GRATIS for alle, sandheden og dens billeder, er en handling fra en der helt har misset intentionen af disse Truth Billboards (Sandheds Skilte), at have fejlet at undersøge dette budskab fuldt ud, har de holdt sig til den “normale” legale matrix grådighed = jeg vil lave fortjeneste ud af dette!

Fødselsattest Registerings procesen skaber et ophavsretligt beskyttet legalt dokument, der anvendes til at «føde« andre legale dokumenter. Men uden udtrykkelig skriftlig tilladelse til at bruge legale dokumenter, fra ejeren af det ophavsret beskyttede oplysninger, vi ikke må gøre det. Kort sagt, har vi ingen tilladelse, medmindre vi har tilladelse, til at bruge fødselsattesten.

Har du udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra copyright ejeren af fødselsattesten der angiver, at du har ret til bruge deres ophavsret beskyttede materiale?
Typisk er det kun dem, der har krydset bar’en, legale-klub medlemmer, der har ret til at bruge alle legale dokumenter.

Dette er et bevidst kneb, en situation, som blev sat op til ikke blot at kontrollere os men lokke os for profit, men at skabe en situation, hvor vi er standard svigagtige kriminelle simpelthen fordi vi gør, hvad vi blev undervist/vist/rådgivet/betinget at gøre: vi bruger det legale navn, som om vi havde ret til at gøre det, som om det var vores, som om det var, hvem vi er.

Da du besluttede at tage til udlandet på din første ferie, fik du fortalt du havde brug for et Pas. Da du bad om at få dit første pas, var du meget sandsynligt blevet fortalt/og har læst oplysninger der indikerer at du behøver at give din FØDSELS/DÅBSATTEST som BEVIS FOR IDENTITET.

Interessant er det derfor, at mange fødselsattester har advarseler skrevet på dem, der advarer om kopiering, misbrug mv Denne fødselsattest jeg plejede at tro var min, står der: Må ikke anvendes som bevis for identitet. Og jeg har set andre attester, hvor der står det samme.

Så det ser ud til at vi blev fanget i den legale catch-22 (du er på røven hvis du gør det, eller ej), og effektivt slavebundet inden for den legale fiktion kriminelle verden af papir og blæk, gennem vores egen uvidende samtykke at gøre var vi får at vide, og gennem et behov for at overleve i en verden, hvor det simpelthen er umuligt at undgå den legale matrix fuldstændigt.

Sandheden vil sætte dig fri.
Ser du, er der Skabelse/Gud/Sandhed/Naturret og der er menneskeskabte legale ideer som kaldes “lov” til at forvirre os.

Skabelse/Gud /Sandhed/Natural lov foreslår at det ikke er acceptabelt at skade andre, at stjæle, dræbe, og så videre. I lighed med Gør Mod Andre, Som Du Ønsker, Andre Skal Gøre Mod Dig. Tja, det er simpelt nok. Stjæl ikke, og du vil ikke erfare, hvad det er at have noget stjålet fra dig.

Hvad med Du Må Ikke Dræbe? Ok, Lovlighed siger du må godt dræbe, men kun hvis du bruger en af de mange virksomhedernes militær/politi uniformer, når du gør det. Du kan, som stats-licens/registreret bøddel, udføre dødsdom og mord. Du kan endda dræbe alle de uskyldige bankende hjerter af de dyr, som kommer ind i »fødevare« industriens slagte-huse også, så længe den døds-hus-operations pågældende følger de retsregler for virksomhed/forretning/sundhed og sikkerhed, etc.

Legaitet er en kriminel virksomhed, en menneskeskabt vederstyggelighed, men det er, hvad vi troede, var “normalt”. Faktisk er det ikke andet end et statsligt godkendt og håndhævet religion. Det er en religiøs ideologi, en tro baseret på ingenting, men med viljen til at kriminalisere den uskyldige for profit & kontrol og at lyve, snyde, skade, stjæle og dræbe ustraffet, det er en legal fiktions kult som tydeligt er angivet med en af sine egne “Maxims Af Lov”:

“Legalitet Er Ikke En Realitet”

~
Truth Billboards (Sandheds Skilte) er for at hjæle med at dele hvad der er blevet opdaget og afsløret. Al den information du behøver er på disse Sandheds Skilte. Hvad du gør med sandheden er op til dig.

LNF billboard REACTIONS

Bedrageri fordejer alt hvad det berøre.
Et Bedrageri Afsløret Er Ugyldigt, Nu og For Altid.
Det legale navne bedrageri har længe været afslørret og har omfattende exponeret legalitet for det onde, roden-i-bedrageri, religio(moderne lexeme religion)-kontrol system som det er.
Så husk denne simple Sandhed:

LEGALT NAVNE BEDRAGERI
SANDHEDEN
DET ER ULOVLIGT AT BRUGE ET LEGALT NAVN

Del Sandheden #truthbillboard images – frit – med din familie, venner og med dit netværk.
Gå ind i #ilovetruth (jeg elsker sandhed) livs måden ved at dele og fortælle Sandheden ved hver en lejelighed.
Forsøg ikke at lave profit ved at sælge, hvad der formodes at være gratis! Det er blot almindelig forkert (selvom Legal siger det er ok, hvis du følger de legale retningslinjer, der tillader det).

Hvis du tilfældigvis ser et skilt på gaden, så vær sød at tage et billede og/eller video af det og del det, gratis, også.

Birth Certificate Fraud Clausula Rebus Sic Stantibus aka #BCCRSS er skrevet til alle, så vær sød at læse og dele det.
Forbrydelser er begået imod menneskeheden som helhed og imod hver og en af os alt for længe. Vi har været uvidende om vores egne forbrydelser, for det meste er begået på grund af det legale bedrag, sat i værk, selv før vi blev født – som vi blev indsat i ligesom et ark papir i en kuvert med et legalt navn skrevet på den.

Legalitet er blevet afsløret som bedragerisk for nogle år siden, og det #legalnamefraud (legale navne bedrageri) er der løbende blevet skrevet-om, luftet og delt med intet andet end den reneste hensigt, at hjælpe hele menneskeheden med en gave af Sandhed.

LEGALT NAVNE BEDRAGERI
SANDHEDEN
DET ER ULOVLIGT AT BRUGE ET LEGALT NAVN

.

#ilovetruth-dansk

The Gift Of Truth

“There is nothing more valuable in a world of lies than the gift of Truth.” – RhoSe

We have each been gifted with the Truth.  Perhaps you haven’t seen it yet, but it’s in the consciousness now, it’s all over the internet now and it’s even on the streets on billboards.

The Truth has been uncovered, revealed, written, broadcast, and shared in countless ways over the last few years.  Many have dedicated their lives to ensuring the Truth is accessible to everyone in as many formats and languages as possible – and this work, this vocation, continues, and will not stop, because everyone has the right to know what is going on in this world. Everyone needs the gift of Truth in a world of lies.

#truthbillboards have begun appearing in the corporate legal fiction known as ‘UK’.

They display a simple piece of information, a message for all of Humanity:

LEGAL NAME FRAUD

THE TRUTH 

IT’S ILLEGAL TO USE A LEGAL NAME

 

A comprehensive explanation of this profound, reality-altering Truth, can be found in countless locations across the internet, all of which, in some manner, stem from the research, experience, writings/essays and radio broadcasts of one who uses the calling Kate of Gaia.

~

Truth Billboard Images are intended to be freely available for all – yet it comes as no surprise that there are those who lust only for personal profit and have taken a photograph of a Truth Billboard and placed their copyright upon it and have it listed for sale.  Selling anything which was intended to be FREE for everyone, Truth and its images, is the act of one who has totally missed the point of the reason for these Truth Billboards, having failed to fully research this message, they have defaulted to ‘normal’ legal matrix greed = I am going profit from this!

~

The Birth Certificate Registration process creates a copyrighted legal document which is used to ‘breed’ other legal documents.   However, without express written permission to use legal documents, from the owner of the copyrighted information, we may not do so.  In short, we have no permission, unless we do, to use the Birth Certificate.

Do you have express, written permission from the copyright owner of the Birth Certificate indicating that you have the right of use of their copyrighted material?

Typically, only those who have crossed the bar, legal-club members, have the right to use all legal documents.

This is a deliberate ruse, a situation which was set-up not only to control us and scam us for profit but to create a situation where we are each made default fraudulent criminals simply because we do what we were taught/shown/advised/conditioned to do: we use the legal name as if we had a right to do so, as if it were ours, as if it were who we are.

When you decided to go abroad on your first holiday, you were told you’d need a Passport. When you inquired as to obtaining your first Passport, you were very likely told/read information indicating you’d need to provide YOUR BIRTH CERTIFICATE as EVIDENCE OF IDENTITY.

Interesting, therefore, that many birth certificates have cautions written upon them, cautions about copying, fraudulent use, etc.   The one I used to think was mine says:  NOT TO BE USED AS EVIDENCE OF IDENTITY.  And I’ve seen others which say the same.

So it seems we were caught in the legal catch-22, and effectively enslaved within the legal fiction criminal realm of paper and ink, through our own ignorant consent to do was we are told and through a need to survive within a world where it’s simply impossible to avoid the legal matrix completely.

The Truth Will Set You Free.

You see, there is Creation/God/Truth/Natural law and there is man-made ‘legal’ ideas which are called ‘law’ to confuse us.

Creation/God/Truth/Natural law suggests it’s not acceptable to harm others, to steal, kill, and so on.  Along the lines of Do Unto Others That Which You Would Have Others Do Unto You.  Well, it’s simple enough. Don’t steal and you won’t experience what it’s like to have something stolen from you.

What about Thou Shalt Not Kill?   Well, Legality says you may kill but only if you wear one of the many corporate military/police uniforms when you do it.  You may, as state-licensed/registered executioner, carry-out death sentence murders.  You may even kill all the innocent beating hearts of the animals which enter the slaughter-houses of the ‘food’ industry too, so long as the death-house-operation in question follows the legal rules of corporate/business/health & safety, etc.

Legality is a criminal enterprise, a man-made abomination, yet it’s what we knew to be ‘normal’.   Actually, it is nothing more than a state-endorsed and enforced religion.  It’s a religious ideology, a belief system based in nothing but the will to criminalise the innocent for profit & control and to lie, cheat, harm, steal and kill with impunity, it’s a legal fiction cult as is clearly indicated by one of its own ‘Maxims Of Law’:

‘Legality Is Not Reality’.

~

Truth Billboards are there to help share what has been discovered and revealed.  All the information you need is on these Truth Billboards.  What you do with this Truth it is up to you.

LNF billboard REACTIONS

Fraud Vitiates All It Touches.

A Fraud Revealed Is Null & Void, Nunc Pro Tunc.

The legal name fraud has long been revealed and has comprehensively exposed legality for the evil, rooted-in-fraud, religio-control system that it is.

So remember this simple Truth:

LEGAL NAME FRAUD

THE TRUTH 

IT’S ILLEGAL TO USE A LEGAL NAME

Share Truth #truthbillboard images – freely – with your family, friends and within your communities.

Get into the #ilovetruth way of life by sharing and telling Truth at every opportunity.

Don’t try to profit by selling what is supposed to be free!  That is just plain wrong (though Legal says it’s ok if you follow the legal guidelines which allow it).

 If you happen to see a billboard on the street, do try to take a picture and/or video of it, and share that, freely, too.

The Birth Certificate Fraud Clausula Rebus Sic Stantibus  aka  #BCCRSS was written for  everyone, so please read and share it.

Crimes have been committed upon Humanity as a whole and upon each and every one of us for too long.  We have been ignorant of our own crimes, mostly committed because of the legal deception in place before we were even born – which we were inserted into like a sheet of paper into an envelope with a legal NAME written upon it.

 Legality has been exposed as fraudulent some years ago, and the #legalnamefraud has been continuously written-about, aired and shared with nothing but the purest intent to help all of Humanity with the gift of Truth.

LEGAL NAME FRAUD

THE TRUTH 

IT’S ILLEGAL TO USE A LEGAL NAME

~

#ilovetruth
#ilovetruth